Annual Festival – Mahamahotsavam 2019

Annual Festival – Mahamahotsavam 2019

Thursday    |    16:30 - 20:30 Duration: 04:00

Vairavar Madai

04.30 PM Evening Pooja
05.30 PM Bhairavar Abhishekam, Pongal
07.00 PM Special Pooja
07.30 PM Bhairavar Upachara Pooja
08.30 PM Pooja Concludes with Nathaswara Katcheri